BOLDERS / ODVÁŽLIVCI

BOLDERS / ODVÁŽLIVCI

Samuel Kollarik 

Kurátor: Lucia Jarotta

Trvanie výstavy: 8.6.2022 - 28.7.2022

Samuel Kollárik (*1992, Bojnice) absolvoval štúdium na Fakulte umení Ostravskej univerzity v Ostrave v ateliéri voľnej grafiky pod vedením doc. Mgr. Mareka Sibinského, a neskôr Akadémie výtvarných umení v Prahe v ateliéri maľby IV pod vedením profesora Martina Mainera a neskôr MgA. Marka Medunu PhD. a MgA. Petra Duba PhD. Počas štúdia absolvoval pobyty a zúčastnil sa na projektoch v Krakove a v Štokholme. Od roku 2013 aktívne participuje na samostatných výstavách, napr (selektívne) výstava Zero Hero v galérií Felixa Jeneweina v Kútnej Hore (2022), Show must go on v Galérií Jáma 10 v Ostrave (2019), a tiež na skupinových výstavách ako napr. Mégethos 28, Hyb 4 v Prahe (2021), Výstava sympózia v Galérií Felixa Jeneweina v Kútnej Hore (2021), Téměř sedm statečných v Trafo galérií v Prahe (2021), a ďalšie.

Samuel Kollárik sa zaoberá námetom figúry situovanej do prostredia spolu s ktorým vytvára referenčné pole vybraných nielen doslovných, ale aj nečitateľných symbolov. Jeho sofistikovaná karikatúra postavy antihrdinu je osobným kritickým pohľadom, ktorý má hlbšie východisko v spoločenských problémoch. Používa nadsázku ako spôsob vyjadrenia.

Názov výstavy - Bolders, čiže odvážlivci sa ironicky vzťahuje k pozitívnym vlastnostiam hrdinu, zároveň môže byť dvojznačný, pretože sa nevylučuje s primitívnym konaním antihrdinu, ktorého však neudáva do kontextu záporného, alebo kladného, kriticky uvažuje skôr nad okolnosťami na pozadí pôsobiacimi na jeho latentnú podobu prehnaného prejavovania maskulinity, hlbšie sa zamýšla nad psychológiou tejto jeho odvrátenej stránky a tiež vo veľkej miere ponecháva divákovi priestor na jeho vlastnú interpretáciu obrazu.

Kollárik pracuje s humorným zobrazením postavy príslušníka subkultúry skinheads, pričom rozlišuje rozdiel medzi typickým neonacistom, a odnožami skinheads vymedzujúcimi sa voči rasovej neznášanlivosti. Tieto skupiny sú zdanlivo totožné po výzorovej stránke prvkov agresívnej maskulinity, napríklad s oholenou hlavou a v štýle obliekania, ktorý nie je založený na potrebe individuality. V ich zobrazení je relevantná demonštrácia významu znaku. V detailoch pracuje s jednotlivými atribútmi slúžiacimi na sprostredkovanie týchto utajených významových rovín, aplikuje symboly do textúr odevu, tetovaní, či prostredia.

Táto problematika nastavuje diskurz týkajúci sa formovania identity jednotlivca na základe vplyvu médií a sociálnych sietí, či súčasných globalizačných problémov, politickej a sociologickej situácie v spoločnosti, ktorú autor reflektuje prostredníctvom vlastného okolia, prostredníctvom ktorého uvažuje o roli muža v spoločnosti.

Kollárikov prístup k maľbe je založený na spontánnom procese, nepoužíva žiadne fotografické predlohy, východisko zo skice tiež neponíma doslovným kopírovaním. Dominantne pracuje s modeláciou objemov jednotlivých figúr a objektov v rámci kompozície obrazu, pričom dané plochy ako jednotlivé celky majú svoje špecifické selektívne farebné škály, ktoré sa vo vzájomných vzťahoch v obraze ako v jednom celku podporujú, alebo si konkurujú.

Lucia Jarotta 

Program Rozkvet Gallery z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.