Colorscape, shapescape

autorka: Lucia Jarotta
vernisáž: 
28.5. o 16:30 hod.
trvanie výstavy: 29.5. - 11.6. 2024
kurátor: Štefan Balázs
Rozkvet Gallery, Horná 36, Banská Bystrica, 1. poschodie


Lucia Jarotta patrí k mladej, ale už skúsenej generácii výtvarníkov, ktorá sa postupne etabluje posledné desaťročie. Je to generácia, ktorá naplno využila výhody nášho začlenenia do tzv. európskych štruktúr,   s istotou sa pohybuje v medzinárodnom kontexte, je všestranne komunikačne vybavená, svoj kontext    a ukotvenie si nachádza rovnocenne v globálnom aj lokálnom kontexte, resp. medzi nimi nerozlišuje, netrpí komplexami menejcennosti voči svojim rovesníkom o pár sto kilometrov na západ.

Vnútorná sloboda určuje aj dielo Lucie Jarotty. Keď pozorne vnímame jej dielo, obrazy vytvorené             v posledných rokoch, neodbytne sa nám ponúkajú otázky o charaktere jej diela. Nachádzame sa tu         v priestore abstraktného alebo, ak chcete, konkrétneho umenia? Zobrazujú jej obrazy niečo reálne? Kde sa nachádzajú predobrazy Luciiných obrazov? Je to geometrické alebo organické? Samozrejme, na každú otázku sa dá odpovedať rozličnými spôsobmi. Autorka svojim dielom pracuje s nejednoznačnosťou videnia. Dôkladnou analýzou farebných, lineárnych a tvarových vzťahov buduje imaginárne priestory ktoré vzbudzujú asociácie poznaných skutočností, vytvára ilúziu priestoru, odkazuje na matematické útvary, kryštalizáciu, minerály, mikroskopické obrazy a fyzikálne procesy. Intenzívna farebnosť ale aj farebná redukcia poukazujú na kontrast potenciálneho možného "prirodzeného" videnia s možným digitálne upraveným obrazom. V kolekcii prezentovaných obrazov vnímame farbu viazanú na geometrický tvar, lepšie povedané na iluzívny obraz geometrického objektu, väčšinou viac alebo menej pravidelného mnohostenu či gule, ktoré v organickom "neusporiadaní" popierajú strohú racionalitu geometrie a vyvolávajú ilúziu organického pohybu do hĺbky obrazu. Poslaním tejto formy obrazu sa javí zviditeľňovanie existujúceho, ale niekedy skrytého sveta, princípov jeho usporiadania, jednoduchou formou poukazovať na komplexnosť prírodných procesov, obmedzenosť ich zmyslového vnímania            s potrebou vysokej dávky kreativity a vizuálnej predstavivosti.

Tvorba Lucie Jarotty napomáha lepšiemu pochopenia prostredia a jeho skrytých zákonitostí, obohacuje priestor maľby neortodoxným tvorivým prístupom k stavbe obrazu, vytvára novú kvalitu v kontexte súčasnej maľby.

Štefan Balázs


Lucia Jarotta *1991

je absolventkou magisterského štúdia v odbore maliarstvo na VŠVU v Bratislave, vo 4. ateliéri pod vedením prof. Ivana Csudaia akad. mal., a čoskoro sa stane čerstvou absolventkou doktorandského štúdia na Akadémií umení v Banskej Bystrici, v ateliéri Kritickej analýzy obrazu pod vedením prof. Štefan Balázsa, ArtD., akad. mal. Výstava Colorscape shapescape prezentuje jej dizertačnú prácu na tému Význam farby a tvaru v obraze.

foto: Marek Jarotta