Hegemony of body

autor: Maroš Bavoľár
vernisáž: 
27.2. / utorok / o 19:00 hod.
trvanie výstavy: 
28.2. - 23.3. 2024
kurátorka: Michaela Šuranská
Rozkvet Gallery, Horná 36, Banská Bystrica, 1. poschodie


Figurálna maliarska tvorba Maroša Bavoľára skúma vonkajšie symptómy maskulinity v rôznom rozsahu, od bežnej po dominantnú alebo toxickú. Ironicky, ale aj s psychologickou citlivosťou spochybňuje jej totálnu platnosť, pričom sa zameriava na koloniálny a postkoloniálny aspekt. Bavoľár, spolu s ďalšími autormi a autorkami prezentujúcimi sa najmä posledných pár rokov, prehodnocuje a rozkladá zaužívané rodové, politické či kultúrne formy, a to aj prostredníctvom sebaidentifikácie a sebareflexie. Jedná sa o koncepciu, ktorá je aktuálna nielen pre svoju frekventovanosť, ale najmä preto, že jej pozorovanie, skúmanie a neustále kritické prehodnocovanie je ešte stále nevyhnutné, nie iba v medziach vizuálneho umenia.

Autor narába s pojmami vyjadrujúcimi formy mužskej dominancie - mansplaining, inšpirovaný esejou Rebecci Solnit, a manspreading. Stopuje s nimi spojenú obraznosť, ,,loví" ju na internete, ktorý sám označuje ako ,,útočisko maskulinity".

Séria Bavoľárových aktuálnych malieb (vytvoril ich počas minulého roku) zobrazuje typizované, bližšie neidentifikované mužské a chlapčenské postavy v špecifických polohách s rozkročenými či polo-rozkročenými nohami, teda v pozíciách, kde určuje situáciu pohlavnosť. Tieto voľne maľované osoby sa nachádzajú v neurčitom metafyzickom priestore nesúcom elementárne znaky krajiny. Na niektorých obrazoch figuruje postava samotného Bavoľára a divák tak zisťuje, že autor v genderovo-umeleckom výskume začína v poli vlastnej minulosti a identity. Pocitovo používa škálu šedých, modrých a fialových farieb.

Okrem maľby na plátne vytvára maliarsko-fotografické koláže, kde mixuje a recykluje prevzatý fotografický materiál. Stopuje fotografie, na ktorých je vysledovateľná reč mužského tela, pričom čerpá z retro zdrojov, rodinných archívov časopisu Burda, zo starých kníh a online archívoch. Ironické koláže s estetikou vlastnou skôr dejinnému obdobiu, kedy koláž vznikala než súčasnosti, nesú posttotalitné a postkoloniálne konotácie.

Projekt Maroša Bavoľára sa zaoberá sexualitou s ohrozujúcim potenciálom, syndrómom živočíšnosti s potenciálnym, ale aj reálnym politickým a kultúrnym dosahom. Ide vlastne o zásadnú rodovú problematiku určujúcu ľudskú civilizáciu od počiatkov dejín, ale vzhľadom k spoločenským a politickým vibráciám kumulujúcim tu posledných pár rokov, sú pohnútky autorských programov Maroša Bavoľára a aj iných o niečo starších autorov súčasnej maliarskej scény prirodzené. Spomenúť môžeme Samuela Kollárika, Romana Ďurčeka, Petra Decheťa a aj Martina Kačmareka či Miroslava Peláka, u ktorých však dominujú iné ako kritické aspekty "mužstva".

Michaela Šuranská


Maroš Bavoľár *2000

aktuálne študuje na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, v Ateliéri obrazu pod vedením Ota Hudeca a Evy Moflárovej. Vystavoval na kolektívnych výstavách Ľudia zvláštneho druhu (Tabačka, Košice, 2023), Won ́t you come out to play (Nástupište 1 - 12, Topoľčany, 2022). Je členom skupiny SME MES (Sára Némethová, Eva Mária Moleková, Maroš Bavoľár), s ktorou participoval na festivale Lofofora (Zlín, 2023).


Výstavnú činnosť galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Ďakujeme.
foto: Michaela Šuranská