Nylon Garden: Na ostrí kolena


Michaela Chovancová, Barbora Durajová, Mária Zuberéniová: Nylon Garden : Na ostrí kolena 
kurátorka: Michaela Šuranská 
trvanie výstavy: 12.7. - 6.8. 2021


Nylon Garden: Na ostrí kolena je výstava troch autoriek približne rovnakej vekovej generácie. Tematickým zameraním výstavy je žena a ženstvo v rôznych podobách, ba až formách a rolách, od mýtických archetypálnych príbehov, cez pozíciu objektu túžby až po hybridnú postmodernú mixáž mnohých identít a stereotypov viažucich sa k ženskému pohlaviu.

Vystavené diela sú realizované v médiu maľby, nájdeme tu tiež sériu monotýpií Michaely Chovancovej. Maliarske prístupy a polohy sa u autoriek líšia a v rámci výstavy tvoria zaujímavý komunikačný celok. Pozadie maliarsky prednesu, ktorý sa tu odohráva, je kritické, avšak radosť z procesu tvorby je tu evidentná a pretavená do sviežich obrazových kompozícií s ľahkou hravosťou referujúcich o závažných a aktuálnych témach.

U všetkých autoriek sa jedná o konceptuálne ucelené série, podložené teoretickým výskumom, nenásilne podsúvajúce informáciu o akútnej potrebe zmeniť po stáročia zaužívané a zneužívané kultúrne stereotypy týkajúce sa ženskosti, sexuality, ženského tela, duše a identity. Michaela Chovancová sa tematicky zameriava na stieranie hraníc medzi protichodnými ženskými polaritami (voľnosť - konzervatívnosť, divokosť - umiernenosť a pod.). V dielach ukazuje harmonické spojenie dvoch ženských mýtických postáv - Evy a Lilith. Barbora Durajová v irónií idylických umiernených kompozícií zobrazuje stereotyp ,,ženy do koča aj do voza". Mária Zuberéniová, akoby z pozície kritickej ,,bad girl", provokatívne čerpá zaužívané symboly z pop-kultúry, prepája ich s narážkami na ikonické fragmenty dejín umenia a naráža na stereotypy týkajúcej sa ženského tela a tiež jeho pozíciu vo vizuálnej kultúre.

Autorky teda okrem spoločnej problematiky spája tvorba v médiu maľby. Každá k médiu však pristupuje iným spôsobom, čo, či už vedome alebo podvedome, úzko korešponduje s ideovým podhubím malieb. Vo výbere diel je preto prítomných niekoľko princípov, od akvarelového charakteru a rozpíjania, telesnosti mäkkej plastiky, náhodnosti monotypie, cez expresivitu pohrávajúcu sa s bad painting až po tichú iluzívnosť, ironickú malebnosť klasicizujúcej maľby.

Michaela Šuranská


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.