ODETÍ V BIELOM


Monika Hurajová, Nikoleta Gazdová a Michael Luzsicza : Odetí v bielom
kurátorka: Magdaléna Masárová
trvanie výstavy: 13.8.-12.9. 2021 


Táto výstava je výsledkom last minute Open call-u, ktorý bežal minulý mesiac. 

Vznikla trojica autorov, Monika Hurajová, Nikoleta Gazdová a Michael Luzsicza, ktorých spoločným prvkom bola biela plachta. U každého nesie iné konotácie, každý s ňou inak pracuje, ale zároveň je spojovacou linkou,
ktorá drží ich osobitý prejav pokope. Túto prepojenosť demonštruje aj ich spoločná performancia,
ktorá sa udiala deň pred vernisážou, ako akt spečatenia a vzájomného súladu. Záznam z perfomancie
je zároveň premietaný v jednej z miestností. Diela Nikolety a Michaela sú často procesuálne alebo
vznikli práve počas performancií ako ďalší fragment, ktorý však v žiadnom prípade nie je
menejcenným. Tieto diela sú súčasťou výstavy a záznamy z performancií sú rovnako premietané na
bielej plachte. Keďže všetci traja rozpracúvajú svoju vlastnú tematiku, ktorá síce má aj svoje spoločné
body, sú autori natoľko špecifickí a aj ich samotných spája projekt až ex-post, rozhodli sme sa venovať
každému osobitný priestor v rámci možností Rozkvet Gallery.

Monika Hurajová /*1999, Gelnica/ je mladá umelkyňa, ktorá v septembri nastupuje do tretieho
ročníka na Akadémii umení. Zatiaľ študovala v podstate len v dobe pandémie, takže tento výstup
môžeme považovať za prvú prezentáciu jej tvorby. Súčasťou jej výstupu sú aj dve študijné zátišia
v čiernej a bielej farbe. Tie boli počiatočným bodom, ktorý ju doviedol k súčasnej voľnej tvorbe.
Nosným motívom je figúra - človek. Prezentuje dve polohy témy vnútornej psychológie jedinca. Na
jednej strane vzťah človeka k sebe samému, na druhej strane vzťahy ľudí navzájom. Nastavuje zrkadlo
anonymnej postave zakrytej plachtou. Neurčitosť osoby dáva priestor na lepšie vcítenie sa
a zamyslenie sa nad sebou. Autorka využíva plachtu na prekrývanie ľudskej postavy, ktorá tak stráca
na jednoznačnosti. Avšak snaží sa, aby na povrch prenikli vnútorné pocity. Využíva k tomu tlmený
kolorit hnedej a až barokizujúce nasvietenie scény, ktorú si inscenuje. V jednom z obrazov rozpracúva
témy vzťahov medzi mužom a ženou. Využíva zvieracie lebky namiesto hláv. Trofeje, ktoré môžu
symbolizovať víťaznú korisť, či vzácny predmet ukoristený v boji. Tu však nie je víťazov ani
porazených, obe postavy, muž aj žena nenásilne ležia v tichu jeden s druhým.

Nikoleta Gazdová /*1997, Nitra/ študuje tiež na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Bakalársky
stupeň ukončila na soche a momentálne je na katedre intermédií. Nosnými témami, ktorým sa vo
všeobecnosti venuje je rod a identita. Väčšina diel prezentovaných v Rozkvete vznikala počas
pandémie a lockdownu, kedy ostali spolu s Michaelom zatvorení v jednom malom byte. Umelkyňa sa
tak zaoberá viac do hĺbky skúmaním seba samej a svojej identity.                                                                      Vysporiadava sa s obmedzeniami, ktoré si tento stav so sebou priniesol a s nemožnosťou mať vlastný priestor. Nazeranie novým pohľadom na vzťah, nanovo hľadanie spoločného súznenia. Vznikli procesuálne objekty, odliatky partnera a partnerky, ktoré dopĺňajú aj fotografie navzájom prekrývajúcich sa tiel. 

Nikoleta nerozvíja
problematiku genderu, v tom zmysle, že nereaguje na súčasný populistický stav spoločnosti
a politickej (ne)kultúry, ktorá búrlivo vyťahuje LGBTI komunitu ako žolíka na získanie moc. Tieto
otázky skúma sama v sebe. Inscenuje seba samú do polohy muža a naopak svojho priateľa
fotografuje v ženskom oblečení. Žena/muž? Muž/žena? Tu neexistujú hranice. V staršej práci
dokonca vystrihuje postavám pohlavné atribúty. Stierajú sa rozdiely, všetci sú si rovnocenní. 

Ďalšia
séria fotografií, látkový denník, zachytáva performanciu, kde autorka pracuje s intuitívnou kresbou.
Je taktiež výsledkom zmyslového zaznamenávania pocitov zo života a tvorby v pandemickej dobe.
Element bielej plachty je aj v ďalšom procesuálnom objekte, ktorý je výstupom akcie. Autorka
dokumentuje formovanie vlastnej tváre do vosku, ktorý je zaliaty do plachty. Celkovo tak biela
plachta v Nikoletinej tvorbe symbolizuje akúsi očistu.

Michael Luzsicza /*1996, Nové Zámky/ je absolventom Akadémie umení v Banskej Bystrici. Vo svojej
tvorbe reaguje na feministické tendencie od 70. rokov 20. storočia, ktoré sa zaoberali rodovou
a sociálnou odlišnosťou žien, feministickým spôsobom čítania dejín nielen umenia, zobrazovaním
ženy ako objektu naprieč dejinami. Žena tu nevystupuje ako rovnocenný subjekt, ale ako nemý objekt
v podobe erotického a sexuálneho symbolu, ktorý je vždy "po vôli". 

Autor reaguje najmä na prvú generáciu feministiek, ktorá sa venovala prevažne vizualizácii sexuality s preferenciou vulvových foriem. Celú problematiku posúva do dnešného sveta internetu, sociálnych sietí a s tým súvisiaceho rozmachu dezinformácií, (sexuálných) predátorov a pornografie. Žena zastáva rolu (s) ex-machine,
stroja, objektu túžby, ktorý splní všetko, čo po nej muž a spoločnosť? vyžaduje. Mužské postavy
odieva do vizuality kreslených postavičiek alebo maskotov, ktoré majú zabávať deti. Tu obracia
pozornosť práve aj na detské publikum obklopované pornografiou a sexizmom, ktorý je
všadeprítomný. 

Pod týmto vplyvom poukazuje na možnosť úpadku, straty skutočného vzťahu človeka
k životu, voči seba a voči ostatným. Odtrhnutie sa od reality, ktorú nahradil virtuálny, nepravý obraz
nepravej reality. Autor používa aj kreslené postavičky zo svojho detstva ako Toma a Jerryho,
Teletubbies, SpongeBoba a podobe, ktoré prepája s pornografickými scénami. Celá kompozícia je
odetá do pestrých farieb, ktoré na prvý pohľad môžu evokovať šťastie, radosť a potechu, ale opak je
pravdou. Od klasickej maľby na plátne sa pomaly Michael posúva ku kresbe a linke, najmä na plachte.
Textília bola aj typickým materiálom práve feministiek zo spomínaných 70. rokov, hlavne pre pocit
mäkkosti, tepla a haptickej senzibility, ktorý sa s ňou spája. Autor však volí ostrú červenú, ktorá
krvavo narúša túto nevinnosť a jemnosť bielej plachty. Podáva správu o útlaku a zneužívaní žien,
ukazuje znepokojenie a nástojčivo na nás apeluje.

Magdaléna Masárová


Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia