Parallel Days

autor: Peter Decheť
vernisáž: 2.5. 2023 / utorok / 17:30 hod
trvanie výstavy:  3.5. – 2.6. 2023
kurátorka: Michaela Šuranská                                                                                                                    


Peter Decheť je autor primárne pracujúci v médiu maľby, hoci jeho špecifické chápanie priestoru, v ktorom sa pohybuje a ktorý reflektuje, ho často vedie k spojeniu maľby s inštaláciou, ako aj v prípade projektu Parallel Days.                                                                                                                             Hlavným motívom výstavy je paralelná existencia dvoch životných rovín, dvoch dejových línií, ktoré autor chápe ako oddelené a odlišné, zároveň sa však navzájom existenčne podmieňujú.                    Petrova tvorba sa vyznačuje intenzívnym zaujatím maľbou. Niekedy tematizuje samotné médium, čo vedie k jeho rozšíreniu do priestorovej inštalácie. Maľba je epicentrom Petrovho záujmu a snahy, je dejovou líniou, ktorá sa kontinuálne vyvíja a obohacuje.

Asi by sa dalo povedať, že povaha umeleckej tvorby vychádza z osoby autora, súvisí s jeho identitou. Zároveň však akoby realizované, rozpracované či naplánované projekty a diela boli žijúcou entitou, postupne formujúcou, dokonca určujúcou, osobu a identitu autora. Menia ju už na elementárnej úrovni, na ktorej prichádza označenie autor. Hoci nám je archetypálna predstava geniálneho autorského ega vzdialená a považujeme ju za prekonanú, s úlohou "tvorcu" sa všetci ľudia venujúci sa výtvarnému umeniu stotožňujú pravdepodobne najviac. Tvorba je jednou z hlavných dejových línií ich života. Jej existencia je však podmienená vhodnými okolnosťami a podmienkami, najčastejšie finančnými.          Peťo, okrem toho, že je maliar, je aj vodič. Živí sa transportom umeleckých diel.                                         V projekte Parallel Days sa rozhodol tieto dve roviny seba samého– umeleckú a šoférsku- artikulovať ako odlišné, dvojité. Popri tajomne zašifrovanej sebareflexii tu vyvstáva aj konflikt medzi vôľou venovať sa umeniu a obrovským podfinancovaním umeleckej sféry. Vo vzduchu visí problémová neúmernosť obrovského osobného vkladu a nízkeho ohodnotenia, otázka nedoceňovanej práce a neustávajúcej (utopickej ?) životaschopnosti umenia.                                                                                              Kontemplatívny maliarsky prejav, vyprázdnenie citeľné v samotnej maľbe, aj v prítomnosti nepomaľovaných bielych formátov, signalizuje určité osobné vyčerpanie ale aj liečivé oprostenie sa a nasledovnú koncentráciu. Séria olejomalieb evokuje ticho, vidíme na nich opustenú architektúru, antické ruiny bez turistov a bez prímorského letného svetla. Evokuje existenciálny konflikt, ale aj pokojné, takmer staromajstrovské, odovzdanie sa tvorbe. Peťo si fotografické predlohy malieb priniesol z ciest, ako odložené suveníry, zachytené foťákom na mobile, s myšlienkou, že ich, keď bude mať čas, namaľuje. Dôležitým prvkom výstavy sú sekundárne maľby, vystavené palety vytvorené na "prvotriednom" materiály – našepsovaných maliarskych plátnach. Peter považuje odkrytie procesu tvorby za metaforu vystavenia činnosti, ktorá ho živí.                                                                                                                           

Telo maľby, pravouhlé plátno napnuté na ráme, tu nachádzame v niekoľkých polohách: ako autonómny obraz, tradične inštalovaný na stene, solitérne plátna - "palety" vytvárajúce siete vzťahov v priestore a ako súčasť priestorovej inštalácie v spojení s nájdeným objektom. Peter variuje umiestnenie plátna – objektu. Opiera ho o stenu, vrství, radí, usporadúva, kumuluje... To všetko s účelom sledovať významy slova parallel (paralelný). Preto výstava evokuje cyklus, pravidelnosť, časovú chronológiu a jej deravenie, narúšanie. Prestavuje plynutie času a jeho cenu. Ak by bola maľba atribútom ľudských vlastností, predstavovala by trpezlivosť a vytrvalosť. Maľba je jedným z príkladov toho, že umenie vyžaduje čas. Funguje akoby v protiklade s tempom neskorého kapitalizmu. Práve táto neporovnateľnosť je pre maliarov a maliarky (a iných autorov a autorky) podnetná. Je zaujímavé sledovať ako "klasická maľba" reflektuje súčasnosť a neustále tak testuje a aktualizuje seba samú.

(Michaela Šuranská)


Peter Decheť  *1979

Už niekoľko rokov je Petrovým ateliérom kaštieľ v obci Tovarníky. Toto prostredie ovplyvňuje aj autorovu tvorbu (samostatná výstava Inventár, Galéria Koniareň, 2022, výstava neMOc, P. Decheť a R. Ďurček, Záhorská galéria J. Mudrocha v Senici, 2023).

Dlhodobo sa venuje téme politickej mužskej moci a moci celkovo, ako prezentovali výstavy neMOC (P. Decheť a R. Ďurček, Záhorská galéria J. Mudrocha v Senici, 2023), Powered by Power (samostatná výstava, Galéria J. Koniarka, Trnava, 2021), Mocní (P. Decheť a R. Ďurček, Schemnitz Gallery, Banská Štiavnica, 2021) alebo jeho diplomová práca, ktorou v roku 2020 ukončil magisterské štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Je mu blízke nekonvenčné uchopenie obrazového plátna a site – specific intervencia do priestoru (výstava L. O. M. Luminous, Kláštor Opening 2022, Kláštor Hieronymitánov, Štiavnické Bane). Medzi jeho ďalšie vybrané výstavné aktivity patria samostatné výstavy com.zoom (bod.K7 Nitra, 2022), Miesto (Nová Vlna, Ateliér LOFT, Trenčín, 2022) a skupinové výstavy Slovak Art Days in Split 2022 (Sveučilišna Galerija - University Art Gallery in Split), Trienále portrétu (Liptovská Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, 2021), Bezpečné, skryté (Nitrianska galéria, Bunker, 2020) a iné.                                                                                                                                                              Peter študoval v ateliéri doc. Mgr. art. Rastislava Podobu, ArtD. na Akadémií umení v Banskej Bystrici. Pochádza z Topoľčian.


Výstavný program Rozkvet Gallery z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme.

foto: Michaela Šuranská