PREMENY ŽIVÉJ HMOTY

Premeny živej hmoty 

Dušana Vrbovská 

20.9. / utorok / 17:30 hod 

trvanie výstavy: 21.9. - 31.10. 2022 

Rozkvet Gallery, Horná 36 

kurátorka: Michaela Šuranská 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Výstava Premeny živej hmoty prezentuje aktuálnu tvorbu maliarky Dušany Vrbovskej. 

 Živou hmotou, ktorej premeny autorka sleduje, sú degradujúce telá rastlín a drevín. Paralelne so zachytávaním procesu rozkladu autorka ukazuje pominuteľnosť okamihu, zamrznutie v čase, dočasnosť telesnej existencie. 

Svoju pozornosť sústredí na mikro-okamihy materiality, ktorá nás obklopuje. Drobné vizuálne momenty vyhľadáva vo svojom okolí. Sama ich považuje za nenápadné a dočasné. Nachádza v nich osobnú záľubu a obdiv k prírode. Dušana nie je typom obdivovateľa vyhľadávajúceho ohromujúce krajinné scenérie. Je skôr trpezlivým pozorovateľom na prvý pohľad banálnych vizualít, ktorým sa vo všeobecnosti neprisudzuje širší význam. Ľudská myseľ a oko sa na ne bežne nezameriavajú. 

Maliarskym modelom je buď fyzické zátišie podliehajúce vädnutiu, schnutiu či hnilobe alebo stabilizujúci fotografický záznam. Detail prenesený z exteriéru teda dominuje obrazovej ploche. Autorka ho prenáša do ateliéru vo fyzickej alebo digitálnej podobe. Voľne ho modifikuje, je pre ňu inšpiráciou k skúmaniu vlastných maliarskych prostriedkov a postupov a nielen to. Je tiež nositeľom filozicko - psychologického nastavenia, predstavuje ideu spomalenia, vyprázdnenia, osamotenia, zamerania a zapĺňania. Odumierania a rastu. Sústredenia. Cyklus zahŕňa rôzny polohy - od prísne veristickej, šudijnej po abstrahujúcu, využívajúcu skúsenosti z digitálneho prostredia. Silnú úlohu hrá vzťah maľovaného a digitálneho obrazu. Na jednej strane exaktný akademizujúci princíp (bez hanlivého významu), na druhej experimentálne "prekvasenie" motívu. Barokovo-sakrálne využitie svetla, v zmysle scénického nasvietenia, výrazná analógia so zátiším vanitas a ako organické pokračovanie týchto procesov - niekoľkonásobná postprodukcia digitálnej fotografie ústiaca do akéhosi post-motívu na plátne. Paleta aplikovaných maliarskych prostriedkov je v prezentovaných sériách naozaj široká a rôznorodá. Dvojslovie z názvu výstavy - "živá hmota" - preto nemusí odkazovať iba na námet ale aj na samotný spôsob maľby. 

Gros výstavy sa nachádza v dvoch miestnostiach, pričom jedna z nich predstavuje proces odumierania vegetácie a druhá jej pomalý rast a kvitnutie. Projekt preto nie je iba aktualizáciou zátišia vanitas ale aj pripomenutím si pochybností týkajúcich sa našich individuálnych a globálnych "budúcností" v čoraz rýchlejšie sa 

 Michaela Šuranská 

Dušana Vrbovská *1992 Od roku 2013 študovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici- najskôr v ateliéri klasických maliarskych disciplín profesora Ľ. Hološku, akad.mal. a v rokoch 2018 - 2019 študovala v Otvorenom ateliéri maľby R. Podobu, kde ukončila štúdium. V roku 2016 absolvovala študijný pobyt v ateliéri maľby Západočeskej univerzity v Plzni na Fakulte umění a designu L. Sutnara. V roku 2018 bola finalistkou VÚB Maľby roka. Vystavovala v rámci skupinových výstav Možnosti transcendence (Galerie výtvarného umění Hodonín, Hodonín, CZ, 2022), Od Natura morta k Viva natura (Dot. Contempopary Art Gallery, Bratislava, 2021), Misia: Priestor (Kláštor Opening, Kláštor Hieronymitánov, Štiavnické Bane, 2020), Obraz (Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica, 2019), Mladá pamäť (Šopa Gallery, Košice, 2019) a i. 

Projekt formou štipendia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Výstavný program Rozkvet Gallery z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. Ďakujeme.